Všeobecné
obchodní podmínky
k rámcové smlouvě

Page terms

VOP popisují pravidla a podmínky, které se vztahují k účasti Investorů na úvěrech prostřednictvím Platformy a rámcové smlouvy. Celkově jsou VOP klíčovým dokumentem, který upravuje práva a povinnosti Investorů při účasti na Participacích prostřednictvím Platformy a v rámci Rámcové smlouvy. VOP poskytují rámec pro celý proces a definují podmínky pro bezpečné a transparentní investice Investorů

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Veškeré pojmy uvedené v těchto VOP s velkými počátečními písmeny mají význam, který je definován v Rámcové smlouvě.
 • Tyto VOP upravují obecné podmínky smluvních závazků mezi společností Sypeto CZ a.s., se sídlem Na křivce 1084/26, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 14180219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26979, zastoupená předsedou představenstva Petrem Rysem a členem představenstva Stanislavem Rajtmajerem (dále jen „Společnost“) a Investorem vzniklé na základě Rámcové smlouvy.

II.

SMLUVNÍ VZTAH

 • Investorem se může stát každá fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, nebo právnická osoba. Investor musí mít dostatečné rozumové vlastnosti a znalost českého jazyka na to, aby porozuměl všem podmínkám Smluvní dokumentace. Investor bez ohledu na to, zda podniká, vystupuje ve smluvním vztahu se Společností vždy jako spotřebitel.
 • Investor a Společnost vstupují do smluvního vztahu okamžikem účinnosti Rámcové smlouvy, která nastává dnem, kdy bude připsána na Účet Společnosti první platba Investora uskutečněná z Účtu, jenž bude Investor využívat k převodu peněžních prostředků do Peněženky a zpět. Investor musí být po celou dobu trvání smluvního vztahu registrován na Platformě. Investor, který drží dosud existující Participaci, musí současně mít po celou dobu uzavřenou Rámcovou smlouvu včetně zřízeného Profilu vedeného Společností
 • Rámcová smlouva se uzavírá výhradně prostřednictvím Platformy jako prostředku komunikace na dálku. Rámcová smlouva je uzavřena okamžikem provedení elektronického podpisu Investorem s využitím Autorizačního SMS kódu. Investor výslovně souhlasí s formou své autentizace a formou autorizace uvedenou ve VOP dle tohoto článku.
 • Text Rámcové smlouvy určuje Společnost a Investor nemá žádnou možnost jej měnit nebo doplňovat, může jej buď zcela přijmout, nebo odmítnout. Podepsaný návrh Rámcové smlouvy obsahující dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, se považuje za odmítnutí návrhu Společnosti a Rámcová smlouva uzavřena není. Společnost si vyhrazuje právo nahradit podpis osob oprávněných jednat za Společnost tištěnými nebo mechanickými prostředky (např. scanem, razítkem atp.), a to včetně podpisu Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků.
 • Investor je povinen chránit své přístupové údaje do Platformy proti jejich odcizení, ztrátě či zneužití neoprávněnou osobou, a to především tak, že nebude třetím stranám sdělovat své údaje k uživatelskému profilu, údaje nebude písemně ani jinak zaznamenávat způsobem, který potenciálně umožňuje přístup neoprávněným osobám a vynaloží veškeré potřebné úsilí k zabezpečení přístupových údajů proti odcizení, ztrátě či zneužití. Investor je stejně tak povinen postupovat i v případě jeho mobilního telefonu, na jehož ověřené telefonní číslo je odesílána SMS s ověřovacím kódem, tedy zabránit jeho ztrátě, odcizení či zneužití.
 • Investor je povinen neprodleně informovat Společnost o veškerých případech, kdy došlo k odcizení, zneužití nebo ztrátě údajů jeho uživatelských profilů (heslo apod.) a mobilního telefonu s platební aplikací, a to na e-mailové adrese info@sypeto.cz.
 • 1.1 Společnost zablokuje přístup do Platformy pod přístupovým Profilem Investora, jakmile bude Společnosti Investorem nahlášena jeho ztráta, zcizení či podezření na neautorizované použití. Od momentu nahlášení ztráty, zcizení či neautorizovaného použití personalizovaných ochranných prvků nese odpovědnost za jejich zneužití Společnost.

III.

FUNGOVÁNÍ PLATFORMY

 • Platforma je Investorům zpřístupněna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Každý nový Investor se musí registrovat na Platformě, která je zdrojem informací a materiálů o Společnosti a Platformě, která je společně s elektronickou poštou komunikačním kanálem pro výměnu veškerých informací a dokumentů mezi Investory a Společností. Přístup na některé části Platformy je umožněn pouze Investorům. Přihlašovacími údaji Investora na Platformu jsou e-mailová adresa a jím zvolené heslo při registraci.
 • Registraci nového Investora je možné provést prostřednictvím Platformy.
 • Zjistí-li Investor při využívání Platformy jakoukoli nesrovnalost či závadu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti, a to prostřednictvím Platformy nebo elektronické pošty. Investor je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost také v případě podezření na jakoukoli programovou chybu systému služeb Platformy nebo chybu, ztrátu, odcizení či zneužití ve vztahu k personalizovaným bezpečnostním prvkům služeb Platformy (např. zničení, ztráta, odcizení mobilního telefonu) a/nebo k zasílání nebo přijímání platebních transakcí. Společnost je po každém takovém oznámení oprávněna znemožnit využívání služeb Platformy. Investor se dále zavazuje se Společností účinně spolupracovat při realizaci jí navržených Opatření k nápravě.
 • Společnost je oprávněna z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat Investorovi přístup ke službám na Platformě, případně změnit, pozastavit, anebo ukončit poskytování služeb na Platformě na dobu nezbytně nutnou. Společnost může kdykoliv zablokovat přístup na Platformy, anebo neumožnit nakládání s disponibilními peněžními prostředky v Peněžence také v následujících případech:
 • v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů poskytnutých Investorem,
 • při podezření, že konkrétní platební transakce není autorizovaná oprávněnou osobou,
 • při pokusu o zneužití přístupových kódů nebo při podezření na jejich zneužití,
 • v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,
 • při provádění platebních transakcí v neobvyklém množství či výši.
 • V případě ukončení Rámcové smlouvy, zrušení přístupu nebo blokace služeb Platformy Investorovi, bude automaticky služba Platformy zrušena nebo blokována.
 • Pokud z internetových stránek či Platformy nevyplývá něco jiného, je veškerý jejich obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem Společnosti nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.
 • Je přísně zakázáno použití nebo pokus o použití Platformy za jakýmkoliv nezákonným, podvodným či neoprávněným účelem. Investor využívající Platformu se zdrží jakékoliv činnosti, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kteroukoli složku systému Platformy nebo která by mohla zasáhnout do jeho řádného fungování.
 • Je přísně zakázáno, v souvislosti s činností v rámci Platformy či internetových stránek Společnosti, jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství.
 • Investor se zavazuje, že nebude při používání Platformy či internetových stránek Společnosti používat nebo nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit počítač nebo majetek třetích osob. Společnost je oprávněna, kdykoliv to uzná za vhodné, monitorovat činnost Investora v rámci Platformy či internetových stránek Společnosti za účelem sledování jejich využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů a smluvní dokumentace.
 • Investor je povinen chránit personalizované bezpečnostní prvky služeb Platformy (zejména variabilní symbol, heslo pro přístup na Platformu a Autorizační SMS kód) před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Dále provede veškerá další opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití systému služeb Platformy.
 • Veškeré informace o systému Platformy a službách Platformy a jejich využití mají důvěrný charakter a Investor se zavazuje tyto nepoužít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Doména internetových stránek Společnosti, názvy produktů nebo služeb, loga partnerů Společnosti, obchodní firmy či jiné údaje umístěné na internetových stránkách či v rámci Platformy mohou být předmětem duševního vlastnictví Společnosti nebo třetích osob. Investor se tak zavazuje, že tyto nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo příslušných třetích osob.
 • Společnost je oprávněna kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled nebo obsah Platformy či internetových stránek. Společnost může za podmínek stanovených ve Smluvní dokumentaci v určitých případech rozhodnout o omezení či ukončení nabízení nebo poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

IV.

KOMUNIKACE A SOUČINNOST

 • Investor a Společnost používají při vzájemné komunikaci přednostně Platformu či elektronickou poštu prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy, není-li toto Smluvními stranami pro příslušné sdělení výslovně vyloučeno.
 • Veškerá jednání, která jsou provedena v rámci komunikace na dálku (ať již prostřednictvím Platformy či elektronickou poštou) budou považována za učiněná písemně.
 • V rámci jakékoli komunikace se Společností je Investor povinen vždy uvést svůj Jedinečný identifikátor.
 • Zásilky jsou doručené okamžikem, kdy se dostanou do sféry dispozice adresáta (tj. kdy se mohl seznámit s jejich obsahem) s tím, že v případě sdělení Společnosti zasílaného v elektronické formě prostřednictvím služby Platformy se má za to, že k doručení došlo vložením zprávy do schránky Investora v rámci Platformy.
 • Primárním komunikačním jazykem mezi Investorem a Společností je výslovně český jazyk.
 • Investor je povinen neprodleně oznámit Společnosti jakoukoli změnu ve svých osobních či jiných údajích, které sdělil Společnosti, a dále jakékoli skutečnosti a změny, o kterých lze předpokládat, že by mohly mít vliv na Služby (např. ztráta či odcizení osobních dokladů, autentizačních údajů apod.), a to prostřednictvím Platformy nebo elektronické pošty, v odůvodněných případech rovněž telefonicky.
 • Investor prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu AMLZ, ani osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce a předmětem této Rámcové smlouvy není zboží nebo služba, vůči nimž uplatňuje Česká republika sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a to ke dni provedení každé jednotlivé investice se Společností. V případě, že u Investora za doby trvání Rámcové smlouvy nastane změna ohledně tohoto jeho postavení, je povinen Společnost o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.
 • Investor se musí vždy bez zbytečného prodlení seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Společnost doručí (včetně zpráv zasílaných mu prostřednictvím Platformy).

V.

PARTICIPACE (INVESTICE)

 • Podrobnosti upisování a zahajování Participací a plnění povinností z nich stanoví OPP.

VI.

PORUŠENÍ USTANOVENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

 • Případem porušení se rozumí zejména:
 • Porušení povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy, případně z jiného smluvního vztahu meziSpolečností a Investorem,
 • skutečnost, že prohlášení Investora učiněná vůči Společnosti byla v době, kdy byla činěna, nepravdivá, nesprávná či v podstatném ohledu neúplná,
 • neposkytnutí součinnosti Společnosti ze strany Investora při identifikaci či kontrole, kterou měla Společnost povinnost provést dle AMLZ, zejména nezaslání požadovaných dokladů a dokumentů potřebných k identifikaci Investora nebo nečitelnost těchto dokumentů,
 • nepřijetí Opatření k nápravě Investorem nebo nesplnění povinnosti obsažené v přijatém Opatření k nápravě řádně a včas,
 • úpadek nebo hrozící úpadek Investora nebo učinění kroků k zahájení insolvenčního řízení nebo k zahájení likvidace Investora.
 • V Případě porušení je Společnost oprávněna:
 • pozastavit nebo omezit poskytování Služeb Investorovi až do doby odstranění Případu porušení nebo odstranění následků vzniklých z takového porušení,
 • uložit Investorovi přijetí Opatření k nápravě,
 • požadovat náhradu újmy,
 • odstoupit od Rámcové smlouvy.
 • Případem porušení se rozumí také případ, kdy by poskytnutí kterékoli Služby Investorovi bylo v rozporu s platnými právními předpisy závaznými pro Společnost.

VII.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ZA ŠKODU

 • Společnost je povinna poskytovat Investorovi Služby ve sjednaném rozsahu a termínech. Společnost odpovídá Investorovi za škodu, která mu vznikne v důsledku toho, že Společnost poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti.
 • Společnost neodpovídá za škodu, pokud k porušení jejích povinností došlo z důvodu rozporu mezi více různými povinnostmi a Společnost upřednostnila důležitější zájem - v tomto ohledu má přednost zákonná povinnost před smluvní povinností, povinnost podle zvláštních předpisů před povinností podle obecných předpisů a zamezení střetu zájmů před ostatními povinnostmi. Společnosti odpovědnost za škodu nevznikne, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž za okolnost vylučující odpovědnost se považuje též neočekávaná porucha Platformy, vada prostředku komunikace na dálku používaného Investorem nebo Společností (např. vada internetového spojení či software) či selhání jakýchkoli jiných technických prostředků.
 • Společnost je oprávněna odmítnout provedení Služby v případě, že by provedením mohlo dojít ke střetu zájmů mezi Společností a Investorem nebo mezi různými Investory Společnosti, nebo porušení zákonné povinnosti Společnosti jednat obezřetně či k jinému porušení obecného právního předpisu.
 • Společnost je oprávněná odložit provedení Služby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v dokumentech a dokladech předaných jí v této souvislosti Investorem. Společnost je dále oprávněna odložit či odmítnout provedení pokynu k investování do Participace:
 • pokud byl nesrozumitelný nebo nebyl zadaný v souladu s dohodnutými podmínkami, případně pokud by provedení takového pokynu bylo v rozporu s právními předpisy;
 • pokud zůstatek v Peněžence neodpovídá Výši investice včetně případného poplatku, který je s ní spojen,
 • ze závažných provozně-technických důvodů.
 • Společnost neodpovídá za škodu v rozsahu, v jakém byla nepředvídatelná, kdy se má za to, že nepředvídatelná je škoda představující ušlý zisk Investora nebo škoda, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní povinnosti Společnosti.

IX.

POSTOUPENÍ, ZAPOČTENÍ A PROMLČENÍ

 • Investor není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku z Rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 • Investor souhlasí se započtením splatné i nesplatné pohledávky Společnosti za Investorem proti jakýmkoli pohledávkám Investora za Společností. O takovém kroku Společnost Investora vhodným způsobem vyrozumí. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, není Investor oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Společností proti jakýmkoli svým dluhům vůči Společnosti.
 • Investor a Společnost sjednávají promlčecí dobu, po kterou jsou vůči sobě oprávněni vzájemně uplatnit nároky plynoucí z Rámcové smlouvy, Smluvní dokumentace nebo jiného ujednání mezi Investorem a Společností, a to na dobu tří (3) let od počátku běhu promlčecí doby.

X.

ZMĚNA SMLUVNÍ DOKUMENTACE

 • Společnost je oprávněna kdykoliv měnit VOP, OPP či ZZOÚ, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb, změny způsobu poskytování služeb apod. za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Společnost je povinna každou změnu hlásit Investorovi nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to e-mailem či prostřednictvím Platformy. Investor se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Investor je oprávněn nejpozději v den předcházející dnu účinnosti změny VOP, OPP či ZZOÚ písemně odmítnout a Rámcovou smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Investor změnu písemně neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek Společnost Investora v oznámení o změně VOP, OPP či ZZOÚ upozorní.
 • Ke změnám VOP, OPP či ZZOÚ Společnost přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu (např. legislativní či regulatorní změny, které mají vliv na fungování Společnosti či součinnost Investora nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním Platebních služeb).
 • Investor bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP, OPP či ZZOÚ provedené ve prospěch Investora je Společnost oprávněna provést okamžitě bez ohledu na postup dle čl.10.1 VOP.
 • Za změnu VOP, OPP či ZZOÚ se nepovažuje oprava chyb.

XI.

ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY

 • Rámcová smlouva zaniká pouze dohodou mezi Společností a Investorem, výpovědí nebo odstoupením.
 • Investor je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od jejího uzavření za využití formuláře dostupného na Profilu Investora.
 • Není-li tato možnost výslovně v Rámcové smlouvě vyloučena, je Společnost oprávněna od Rámcové smlouvy odstoupit v případě, že nastane kterýkoli z uvedených Případů porušení.
 • Odstoupením od Rámcové smlouvy dle čl. 11.2 VOP Rámcová smlouva zaniká, a to okamžikem doručení oznámení o odstoupení nebo v pozdější lhůtě stanovené v oznámení o odstoupení od Rámcové smlouvy. Nesplacené pohledávky související s Rámcovou smlouvou se stávají splatnými první Obchodní den následující po doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, to neplatí ve vztahu k pohledávkám vyplývajícím z Participací, které Společnost v takovém případě vyplatí Investorovi v termínu vyhovujícím Společnosti, nejpozději však ke dni ukončení Úvěru, na kterém Investor participoval.
 • Investor i Společnost jsou oprávněni Rámcovou smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět s tříměsíční (3měsíční) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního (1.) dne měsíce následujícím po doručení výpovědi. Jestliže Investor Rámcovou smlouvu vypoví dle ustanovení tohoto článku nebo odstoupí od Rámcové smlouvy podle čl. 11.2 VOP, účinnost odstoupení nebo výpovědi nenastane dříve (Profil nebude zrušen), než dojde k Úplnému vyrovnání či převodu či zániku poslední z Participací, které příslušný Investor drží.
 • Smrtí Investora Rámcová smlouva nezaniká, avšak Společnost již pouze vyplácí na Účet příslušné vypořádací částky, úrokový výnos, případně jiné částky, na které Investorovi vzniklo právo. Po skončení dědického řízení Společnost naloží s Peněženkou v souladu s rozhodnutím soudu o dědictví. Pokud soud neurčí dědice, který vstupuje do všech práv a povinností zemřelého Investora vyplývajících z Rámcové smlouvy, nebo určí-li soud více než jednoho takového dědice, zaniká Rámcová smlouva vyplacením všech peněžních prostředků vedených v peněžence dědicům.
 • Pokud není v OPP nebo VOP stanoveno nebo dohodnuto jinak, jsou Společnost a Investor po ukončení smluvního vztahu povinni vzájemně vypořádat své závazky existující ke dni zániku Rámcové smlouvy, především uhradit veškeré dlužné částky. Společnost v takovém případě vrací poměrnou část ceny, odměny nebo jiné platby za služby Společnosti pouze tehdy, kdy je tak výslovně stanoveno obecným právním předpisem nebo Rámcovou smlouvou.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Služby poskytuje Společnost v Obchodních dnech, dle svého uvážení je může poskytovat i mimo Obchodní dny.
 • Má-li Společnost za Investorem více splatných pohledávek, budou prostředky, které Společnost obdrží či inkasuje od Investora či jakékoliv třetí osoby vůči němu, použity k úhradě splatných pohledávek Společnosti za Investorem způsobem a v pořadí určeném Společností.
 • Pokud by se jakékoliv ustanovení Rámcové smlouvy či těchto VOP stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Společnost a Investor se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným a účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.
 • Ukládají-li Rámcová smlouva nebo Smluvní dokumentace Společnosti povinnost uveřejnit oznámení, jiná sdělení či dokumenty, uveřejní je Společnost na internetové stránce Společnosti nebo prostřednictvím Platformy.
 • Veškeré informace určené Investorovi týkající se Služeb, včetně aktuálních verzí Smluvní dokumentace jsou zpřístupněny, prostřednictvím Platformy, na internetové stránce Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.
 • Investor je oprávněn vyžádat si písemně od Společnosti informace a smluvní podmínky Rámcové smlouvy kdykoli během doby trvání Rámcové smlouvy.
 • Tyto VOP jsou pro stávající Investory platné a účinné od 08.11.2023.